اوگنیا مدودوا

اسکیت بازی

اوگنیا مدودوا به سوال یکی از مشترکین در رسانه های اجتماعی پاسخ داد. شبکه های "چگونه او را به رختخواب ببریم"

دختر هفته

یک اسکیت باز معروف تصادف کرد: جزئیات تکان دهنده این حادثه!

اسکیت بازی

حقوق اسکیت بازان برتر: مردان، زنان، جفت، جوانان