به روز رسانی Dota 7.34 2b: انقلاب در قهرمانان و دریایی از تغییرات آیتم ها