مایکل جردن تاجر است؟ او چگونه توانست از بازی بسکتبال 3 میلیارد دلار درآمد کسب کند؟