"بیماران آسمی" نروژی به طور قانونی دوپینگ می کنند. آیا این واقعا درست است؟