الکساندر پیخالنوک جایگزین ویکتور تسیگانکوف در تیم ملی خواهد شد