آیا الکساندر املیاننکو مسلمان شد؟ خبیب نورماگومدوف خود را بهترین مبارز نامید و کانر در 16 می با مایکل چندلر مبارزه خواهد کرد.