Krivbass با اراده قوی در یک مسابقه هیجان انگیز به پیروزی رسید