AWP

Игры

چرا ایلیا "m0NESY" اوسیپوف تصمیم گرفت به جای AWP در CS 47 با AK-2 بازی کند؟

Игры

هزینه چاقو و سایر پوست ها پس از انتشار CS 2 به شدت کاهش یافت