Call of Duty Black Ops 6 از Activision: جزئیات جدیدی در مورد این پروژه ظاهر شده است