نورلان سابوروف در مورد داستان هاسبیک به عنوان یک جنگنده و نحوه سوار شدن او بر روی دامان او در حین رانندگی