رودیون امیروف بازیکن جوان 21 ساله هاکی به دلیل بیماری درگذشت، ماجرای مامور