Team Vitality پس از برنده شدن در Gamers8 در رتبه بندی جهانی HLTV قرار دارد