چگونه جاویل مک گی از گلدن استیت وریرز سبقت گرفت و همچنان برنده شد؟