کریستیانو رونالدو جورجینا رودریگز را به ایرینا شایک انتخاب کرد. چرا این اتفاق افتاد ؟