اتری توتبریزه

اسکیت بازی

اکنون سوفیا تیتووا نماینده ارمنستان است، او تابعیت خود را تغییر داد

اسکیت بازی

مربی توتبریدزه آدلیا پطروسیان را به قهرمانی اسپارتاکیاد 2024 کشاند.

اسکیت بازی

حقوق اسکیت بازان برتر: مردان، زنان، جفت، جوانان

اسکیت بازی

توتبریدزه را یک مربی سمی می نامند، اما چرا کسی والدین اسکیت بازها و ISU را سرزنش نمی کند؟

اسکیت بازی

صاف روی یخ. مصدومیت ورزشکارانی که تاریخ اسکیت بازی را تغییر داد

اسکیت بازی

کسانی که اول بودند: اکسل، تروسوا، براتوس، سالخوف، اورمانوف، شچرباکووا

اسکیت بازی

نه به دلایل خودخواهانه حقوق مربیان اسکیت در روسیه. قسمت 1