اوژن پلاسکو

اسکیت بازی

آکادمی پلشنکو از نوگومانوا به عنوان مربی استقبال می کند

اسکیت بازی

کسانی که اول بودند: اکسل، تروسوا، براتوس، سالخوف، اورمانوف، شچرباکووا

اسکیت بازی

اسکیت نمایشی غیر متعارف. ترس ها، اعترافات و بازی های همجنس گرایان: LGBT در ورزش