نحوه حذف تاریخ و زمان از صفحه CS 2: نکاتی از Gabe Follower