سازندگان در مصاحبه خود در مورد نوآوری های بازی Starfield صحبت کردند