هواداران فوتبال هولیگان که مسابقه را متشنج می کنند