شکست برای اوکراین در انفرادی مختلط در جام جهانی 14 در رده چهاردهم قرار گرفت