1 نوامبر - گیاه روز برای اولین بار صورت خود را پنهان کرد: لحظه ای تاریخی در نقاب ها