ری آلن برخی از تکنیک های پرتاب را که به فرزندانش آموزش می دهد به اشتراک گذاشت