انتقال کیت بالد از اسپارتاک به اسپانیول موفقیت آمیز بود