همکاری

Игры

FORTNITE داستان اولین آلن ویک را به بازیکنان خواهد گفت

Игры

همکاری "My Hero Academia" و "Fortnite": Meeting of Two Worlds

Игры

همکاری PUBG با Dead by Daylight: Game World of New Opportunities