مد پروژه Progetto M35. 46: سلاح کمال در دنیای تانک ها