اسطوره بوکس

بوکس

شوکه شدن! مایک تایسون به دلیل احترام به بت خود از مبارزه با فدور املیاننکو خودداری کرد

بوکس

مبارزه تاریخی: فدور املیاننکو مقابل مایک تایسون طبق قوانین بوکس!

بوکس

Clash of the Titans: پل قول می دهد مک گرگور را بعد از شکست دادن دیاز در تابوت بگذارد