لیکرز

بسکتبال

لری برد تا جایی که می توانست همه را تحقیر کرد