همه چیز درباره پیشنهاد جدید KV-2(R) در سپتامبر 2023