آکادمی پلشنکو از نوگومانوا به عنوان مربی استقبال می کند