«به دام افتاده و سلب مالکیت: گاردهای امنیتی نوجوان گامبیایی پس از جام جهانی در قطر به دام افتادند»