پاسترناک و زاها شبیه اعضای تیم چک برای مسابقات قهرمانی جهانی خانگی آینده هستند