حس! الکساندر یوسیک قهرمان بوکس جهان برای یک سال با باشگاه فوتبال پولسیه قرارداد امضا کرد