مواردی که تحت هیچ شرایطی نباید در جریان مسابقات بسکتبال مجاز باشند