عکسی از هلیکوپتر برایانت یک ثانیه قبل از فاجعه ظاهر شد