بازی Starfield به حدود 2 میلیون بازیکن رسیده است که برای هر بازی منتشر شده یک رکورد محسوب می شود.