سود ورسکلا از قرارداد اجاره سفری در بانی یاس فاش شد