Valve بازیکنان CS 2 را که به اشتباه VAC دریافت کرده بودند محروم کرده است