Valve بیش از 90000 حساب اسمورف را از Dota 2 ممنوع کرده است