اوگنیا مدودوا به سوال یکی از مشترکین در رسانه های اجتماعی پاسخ داد. شبکه های "چگونه او را به رختخواب ببریم"