اومیاروف هافبک اسپارتاک معتقد است که سوخوی داور نمی خواست اسپرتسیان را به دلیل خطا روی زینکوفسکی اخراج کند.