پیشنهاد بسته: Kampfpanzer 07 RH را بخرید و KV-1 Shielded را به صورت رایگان دریافت کنید!