چه کسی گل اول را زد و کدام بازیکن بدون کلاه ایمنی بازی کرد؟