تکمیل اولین روز از انفجار پاییز Showdown Europe: Surprises and Hopes of Teams Alliance و 9ine