کامیلا ولیوا را نمی توان محاکمه کرد. تاریخ دوباره منتقل شد. ممکن است رد صلاحیتی وجود نداشته باشد!