برخی از جزئیات در مورد عامل جدید در Valorant: نام او ممکن است معمار باشد