سیستم VAR در مسابقات یوفا یورو جام یک عامل کلیدی در عدالت و دقت داوری است