چه کسی در پکن قهرمان المپیک می شود - پاپاداکی ها یا کاتسالاپیس ها؟