مهارت ولادیمیر تانچیک اولین پیروزی جوکرز دنپر را در رقابت های اروپایی به ارمغان آورد