هنگام ورود به سرور از سرور در بازی RUST خراب می شود. چکار باید کرد؟ روش کار برای حل مشکل