فتح موقعیت های برتر: نکات مهم مسابقه ای که زینچنکو اولین گل را به ثمر رساند و در ایالات متحده هواپیما درخواست کرد